Algemene informatie

Algemene informatie

Zelf bijdragen aan de opvang
Een goede relatie en samenwerking met u vinden wij belangrijk. Voor uw kind is het goed om elkaar te informeren over belangrijke en alledaagse belevenissen.
Als lid of via de oudercommissie kunt u meedenken over de gang van zaken bij de buitenschoolse opvang. De oudercommissie geeft samen met de pedagogisch medewerkers de locatie een eigen sfeer. De hoofdlijnen van het beleid van de buitenschoolse opvang worden met ouders besproken in de oudercommissie.

Voeding
Onze tarieven zijn inclusief gezonde standaard voeding. Dit bestaat uit:
• Halfvolle melk
• Ranja
• Vers fruit en groente
• Bruin brood
• Diverse soorten zoet en hartig beleg
• Tussendoortjes zoals rijstwafels, crackers of koekjes.

Voedselallergie
Voor kinderen met een allergie verzoeken wij u om dit te bespreken met de pedagogisch medewerker. We kunnen dan een lijst invullen welke voedingsstoffen uw kind wel of niet mag hebben. We bespreken dan of u hier zelf zorg voor draagt of dat Puk dit doet.

Ziekte
Als uw kind ziek is hanteren wij de volgende basisregels:
• Als uw kind ziek is verzoeken wij u dit voor 9:00 uur door te geven bij de BSO. We kunnen dan overleggen of uw kind de buitenschoolse opvang mag bezoeken. Bij twijfel vragen wij advies aan een onafhankelijke instantie zoals de GGD.
• Als uw kind medische verzorging nodig heeft, dan blijft u als ouder verantwoordelijk. Is het zo dat uw kind tijdens het verblijf op de BSO medicijnen toegediend hoort te krijgen, dan dient u een medicijnverklaring getekend mee te geven. Deze kunt u op de website vinden: www.kdv-puk.nl/kom binnen/ziekte
• Heeft uw kind extra zorg nodig, koorts (38 graden of hoger), of is er besmettingsgevaar dan mag uw kind onze opvang niet bezoeken.
• Wordt uw kind in de tijd dat het bij ons is ziek, dan wordt met u afgesproken hoe er verder gehandeld zal worden. Het kan zijn dat uw kind moet worden opgehaald. Een ziek kind heeft een rustige omgeving en extra aandacht nodig en dit is niet te realiseren op een BSO-locatie.
• Als uw kind op de buitenschoolse opvang is, nemen wij aan dat uw kind gezond genoeg is om buiten te spelen.
• Op het moment dat er naar onze mening een arts voor uw kind geraadpleegd moet worden, nemen wij eerst contact op met u, als ouder.

Medicijngebruik/medisch handelen
Wij zijn niet bevoegd uw kind medicijnen zoals aspirine, hoestdrank, penicilline en dergelijke toe te dienen. U kunt een medicijnverklaring ondertekenen, waarmee u ons toestemming en instructies geeft uw kind medicijnen toe te dienen.

Inentingen
Als er belangrijke wijzigingen zijn in het inentingsprogramma van uw kind, verzoeken wij u deze door te geven aan de pedagogisch medewerker.

Veiligheid
BSO Puk heeft een Hygiënebeleid met als basis de richtlijnen van de GGD. Door het dagelijks invullen van het schoonmaakschema is er een constante controle mogelijk. Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie & evaluatie gehouden. Op de volgende punten:
• Veiligheid;
• Gezondheid;

Zo maken we (werk)risico’s binnen de BSO inzichtelijk en verbeteren we de punten.
Uiteraard is het pand brandveilig verklaard door de Regionale Brandweer in Deurne. Tevens hebben wij een uitgebreid nood- en ontruimingsplan welke regelmatig in de praktijk wordt getoetst. Binnen BSO Puk zijn diverse brandbestrijdings- en EHBO- middelen. De pedagogisch medewerkers worden uiteraard getraind om met deze middelen om te gaan.
Je veilig voelen gaat ook over bescherming op andere gebieden. Daarom worden al uw persoonlijke gegevens door Puk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Foto- en videomateriaal dat is opgenomen op de locatie wordt nooit zonder uw toestemming voor externe doeleinden gebruikt.

Schade
Naast alle voorzorg kan het toch zijn dat er schade ontstaat. Soms veroorzaakt een kind per ongeluk schade, als ouder blijft u altijd aansprakelijk voor deze schade. Puk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het wegraken of beschadigen van kleding en/of speelgoed en dergelijke.
Tijdens het bezoek aan onze locatie en tijdens onze uitstapjes is uw kind verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Een andere aanbeveling uit het rapport Gunning is om aandacht te hebben voor het signaleren van risicosignalen. Binnen de BSO wordt gewerkt met de meldcode: ‘*Huiselijk geweld en kindermishandeling’ die is ontwikkeld voor de kinderopvang. Deze meldcode voldoet aan de door convenantpartijen opgestelde criteria.

Reservekleding
Ieder kind heeft een zak waarin u reservekleding kunt opbergen. Uw kind heeft dan altijd een schone set kleding als de eigen kleding vies of nat is geworden.

Vervoer
De BSO-locaties bevinden zich niet altijd in of dicht bij de basisschool van uw kind(eren).
In sommige situaties is er sprake van vervoer. In geval van vervoer per auto houden wij ons aan de vastgestelde ANWB-richtlijnen. Kinderen worden onder begeleiding opgehaald. Dit doet een pedagogisch medewerker of vrijwilligster die bij de kinderen bekend is.
Kinderen kunnen ook op eigen gelegenheid naar de buitenschoolse opvang komen. Wij vragen u dan een verklaring te tekenen.

Algemene voorwaarden
Kinderopvang Puk is lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang en hanteert de algemene voorwaarden van deze organisatie. De algemene voorwaarden kunt u nalezen op de website: www.kdv-puk.nl/wie zijn wij/Algemene voorwaarden kinderopvang