Oudercontacten

Kinderdagverblijf Puk vindt het belangrijk dat er een goed en intensief contact is tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers. Voor het grootste deel komt dit tot stand bij het brengen en halen van uw kind. Wij maken gebruik van een zogenaamd “heen-en weer schriftje”, deze krijgt u van kinderdagverblijf Puk bij het intakegesprek. In dit boekje kunt u eventuele belangrijke of leuke informatie noteren, bijvoorbeeld veranderingen in eet-en slaapritme. De pedagogisch medewerkers schrijven hoe de dag verlopen is en wat het kind gedaan heeft bij Puk. Op deze manier blijven zowel u als wij goed op de hoogte van het welbevinden van uw kind. Uw kind kan dit later als hij groot is met veel plezier terug lezen.

Een duidelijk afscheid tussen u en uw kind vinden we erg belangrijk. Wanneer dit niet op een goede manier gebeurd kan uw kind daar de hele dag door van slag zijn. Uw kind wordt gestimuleerd om samen met een van de pedagogisch medewerkers hier tijd voor te nemen. Mocht u zich gedurende dag zorgen maken over uw kind, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met een van de pedagogisch medewerkers.

Kinderdagverblijf Puk is actief op Facebook. Tijdens het intakegesprek vragen wij ouders toestemming voor het plaatsen van gepaste foto’s op onze Facebookpagina. Verschillende malen per week posten wij leuke foto’s zodat u nog meer betrokken wordt bij de dagelijkse bezigheden van uw kind bij Puk.
Ook wanneer u zelf geen Facebook heeft kunt u ons volgen.
Ga naar google en voer in: Facebook Kinderdagverblijf Puk.

Jaarlijks vindt er een gesprek plaats over de ontwikkelingen en het welbevinden van uw kind. Het spreekt voor zich dat er altijd gelegenheid is om op eigen initiatief een gesprek te plannen. Verder wordt u als ouder op de hoogte gehouden van organisatorische zaken, zoals voorgenomen activiteiten of de introductie van nieuw personeel, via (nieuws)brieven, het whitebord of ouderavond.

Jaarlijks houden wij een tevredenheidsonderzoek onder de ouders. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om de kwaliteiten van kinderdagverblijf Puk te toetsen en waar mogelijk verder te verbeteren.

Vier maal per jaar ontvangt u een Nieuwsbrief. Met de Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen die zich afspelen binnen Puk.

Kinderdagverblijf Puk gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens van u als bezoeker zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.

Klachten

Uw kind is bij kinderdagverblijf Puk in goede handen, toch kunnen wij ook fouten maken. Dit kan leiden tot ontevredenheid en uiteindelijk soms tot een klacht. Het beste kunt u dit bespreken met degene binnen kinderdagverblijf Puk die met de klacht te maken heeft.

U kunt daarbij openhartig zijn over uw ontevredenheid: vaak biedt een eerlijk en open gesprek al een oplossing. Mocht dit voor uw gevoel niet voldoende oplossing bieden, dan kunt u mondeling of schriftelijk uw klacht voorleggen aan de directie. De directie zal de standpunten van beide partijen horen en binnen twee weken mondeling en/of schriftelijk bericht geven. In dit bericht worden beide standpunten verwoord en wordt aangegeven of, en zo ja, welke maatregelen genomen worden naar aanleiding van de klacht.

Elke klacht of uiting wordt vastgelegd op het interne verbeterformulier. Wanneer u niet tevreden bent met de beslissing die de organisatie heeft genomen of wanneer de voorkeur uitgaat naar een onafhankelijke behandeling kunt u (middels een schriftelijke verwoording en onderbouwing van de klacht) zich richten tot de externe klachtencommissie.

Kinderdagverblijf Puk is aangesloten bij de SKK (Stichting Klachtencommissie kinderopvang):

Stichting Klachtencommissie Kinderopvang
Postbus 398
3740 AJ Baarn
Telefoon: 0900-0400034
E-mail: info@klachtkinderopvang.nl
Internet: www.klachtkinderopvang.nl