Oudercontacten

Oudercontacten

Bij Puk houden wij u op verschillende manieren op de hoogte van de opvang van uw kind(eren).

-Persoonlijk contact
Iedere keer dat u op de locatie bent is voor ons een moment voor persoonlijk contact. U hoort de belevenissen van uw kind of we bespreken kort de ontwikkeling van u kind. Een persoonlijk gesprek is altijd mogelijk.

-Oudergesprekken
Jaarlijks nodigen wij de ouders uit voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats met ouder(s) en de vaste pedagogisch medewerker en gaat over de ontwikkeling van hun kind. Als basis voor dit gesprek dienen de ingevulde observatie-lijsten.
Op verzoek van de ouder(s) of van de pedagogisch medewerkers kan er altijd tussendoor een extra gesprek plaatsvinden.
-Mededelingenbord
Op de locatie hangt een mededelingenbord, hierop vindt u de informatie die voor de groep van uw kind van toepassing is. Hierop wordt iedere dag genoteerd wat de kinderen gedaan hebben.

-Ouderavonden
Eén tot twee keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. De inhoud van deze avonden is zeer divers. Soms wordt er gekozen voor een opvoedingsthema en een andere keer staat de gezelligheid centraal, zoals bijvoorbeeld een knutselavond voor Sinterklaas. De onderwerpen voor de ouderavonden worden aangedragen door zowel het team als door de oudercommissie.
-Schriftelijke informatie
Naast mondelinge informatie ontvangen ouders ook regelmatig schriftelijke informatie van de BSO. Bij belangrijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld bij personeelswisselingen en het samenvoegen van groepen, worden ouders middels een extra nieuwsbrief op de hoogte gesteld.
-Website
Op onze website www.kdv-puk.nl/bso kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen Puk, documenten en formulieren downloaden en nieuws over de locaties vinden.

-Facebook
Puk heeft een Facebook-pagina. Hier zetten we regelmatig foto’s op. We streven ernaar om alle kinderen er op te plaatsen, mits ouders hier toestemming voor hebben gegeven. Hiervoor wordt toestemming gevraagd tijdens het intakegesprek.

-Nieuwsbrief
Elk kwartaal ontvangt u een nieuwsbrief, hierin staan ontwikkelingen m.b.t. de BSO, leuke uitspraken van kinderen, verslagen van uitstapjes, enz.

Oudercommissie
In de oudercommissie van BSO Puk zijn ouders van kinderen die gebruik maken van de BSO vertegenwoordigd. De oudercommissie vergadert een aantal keer per jaar en op verzoek is de directie hierbij aanwezig. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Doelstelling, bevoegdheden en samenstelling van de oudercommissie worden omschreven in het ‘Reglement van de oudercommissies’. Er is een intensief contact tussen de directie van Puk en de voorzitter van de oudercommissie.

Klachten
Uw kind is bij BSO Puk in goede handen, toch kunnen wij ook fouten maken. Dit kan leiden tot ontevredenheid en uiteindelijk soms tot een klacht. Het beste kunt u dit bespreken met degene binnen BSO Puk die met de klacht te maken heeft. U kunt daarbij openhartig zijn over uw ontevredenheid: vaak biedt een eerlijk en open gesprek al een oplossing. Mocht dit voor uw gevoel niet voldoende oplossing bieden, dan kunt u mondeling of schriftelijk uw klacht voorleggen aan de directie. De directie zal de standpunten van beide partijen horen en binnen twee weken mondeling en/of schriftelijk bericht geven. In dit bericht worden beide standpunten verwoord en wordt aangegeven of, en zo ja, welke maatregelen genomen worden naar aanleiding van de klacht.
Elke klacht of uiting wordt vastgelegd op het interne verbeterformulier. Wanneer u niet tevreden bent met de beslissing die de organisatie heeft genomen of wanneer de voorkeur uitgaat naar een onafhankelijke behandeling kunt u (middels een schriftelijke verwoording en onderbouwing van de klacht) zich richten tot de externe klachtencommissie.

BSO Puk is aangesloten bij een onafhankelijke externe klachtencommissie:  De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.