VEILIGHEID

Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Veiligheid is voor Kinderopvang Puk daarom een constant aandachtspunt. Hierbij wordt iedere dag stil gestaan en er wordt nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is.

Bij het inrichten van de groepen, slaap-/verschoonruimte en de buitenspeelruimte, is gekeken naar een brand- en kindveilige omgeving. Deze voldoet aan het nieuwe Wet Kinderopvang en de landelijke richtlijnen van de GGD.

De GGD inspecteert jaarlijks op veiligheid, hygiëne, pedagogisch beleid en protocollen. Alle vaste pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een BHV- en Kinder-EHBO diploma en ook zijn er afspraken gemaakt met een huisarts, in geval van onverwachte handelingen of calamiteiten.

Wij beschikken over een veiligheids- en gezondheidsbeleid. In dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locaties werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

Wanneer het beleidsplan wordt bijgesteld, spelen medewerkers en de oudercommissie een actieve rol hierin.

Uiteraard zijn onze ruimtes brandveilig verklaard door de Regionale Brandweer in Deurne. Tevens hebben wij een uitgebreid nood- en ontruimingsplan op elke locatie welke twee maal per jaar in de praktijk wordt getoetst. Ook zijn er op de locaties diverse brandbestrijdings- en EHBO-middelen. De pedagogisch medewerkers worden uiteraard getraind om met deze middelen om te gaan.

Kinderopvang Puk heeft de, voor een kinderopvang, vereiste verzekeringen afgesloten, waaronder o.a. een ongevallenverzekering.

© 2021 Kinderdagverblijf PUK - Algemene voorwaarden - Privacyreglement - Disclaimer - Sitemap