Visie en pedagogisch medewerkers

Onze pedagogische visie

Het kernbegrip in de visie van Puk is ‘ruimte voor ontwikkeling’. Wij zien kinderen en hun ontwikkeling op de volgende manier:

  • Elk kind wordt geboren met een eigen karakter
  • Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo
  • Elk kind is nieuwsgierig en onderzoekend
  • Elk kind verwondert zich, ontdekt, ziet en leert hoe de wereld in elkaar zit door te spelen en door het opdoen van ervaringen.

De omgeving – de ouder(s), de groep en de pedagogisch medewerkers – beïnvloedt de ontwikkeling van het kind. Het kind beïnvloedt ook de opvoeders en de omgeving: er is een voortdurende wisselwerking tussen kind, opvoeders en omgeving. Mensen en dus ook kinderen verschillen van elkaar en vinden verschillende dingen leuk. Ze hebben verschillende talenten en verschillende inbreng. Diversiteit is voor ons een basisgegeven en heeft een toegevoegde waarde.

Wij willen graag dat kinderen alle mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen in hun eigen tempo, want zien hoe een kind zich ontwikkelt en daarvan genieten is voor ons het mooiste dat er is. Wij willen dat kinderen bij Puk alle ruimte krijgen om te spelen, om dingen te ontdekken, te experimenteren en te communiceren. Daar bieden wij niet alleen een leuke en uitdagende omgeving voor, maar ook goede begeleiding die kinderen kunnen ondersteunen, uitdagen en stimuleren.

Onze pedagogisch medewerkers

Bij BSO Puk zullen wij onze visie voor de buitenschoolse opvang pedagogisch verantwoord in de praktijk tot uiting brengen, bijgestaan door vaste en gediplomeerde pedagogisch medewerkers die kundig en zeer gemotiveerd zijn. Bij Puk is voldoende ruimte voor de kinderen om zichzelf te ontwikkelen tot een eigen persoonlijkheid door hen te stimuleren en te ondersteunen bij de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Binnen kinderdagverblijf Puk beschikken alle pedagogisch medewerkers over de, voor de werkzaamheden passende beroepskwalificaties zoals in de CAO-kinderopvang is opgenomen. Tevens zijn al onze vaste pedagogisch medewerkers in het bezit van een geldig diploma EHBO en het BHV-certificaat.

Elke locatie beschikt over vaste en vertrouwde pedagogisch medewerkers. Bij afwezigheid door vakantie en/of ziekte worden zij zoveel mogelijk vervangen door collega’s of bekende invalkrachten.