Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe houdt in dat pedagogisch medewerkers in de kinderopvang niet meer alleen op de groep mogen staan, zonder dat een andere medewerker kan meekijken of meeluisteren. Hieronder volgen de maatregelen die wij als kinderdagverblijf hebben getroffen om op een verantwoorde manier uitvoering te geven aan het vier ogen (-en oren) principe:

  • Wij hebben een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen binnen het werk aan te spreken laag is.
  • Binnen kinderdagverblijf Puk is er bouwkundig voor gezorgd dat er transparantie is binnen de groepen. Kinderdagverblijf Puk beschikt over veel ramen. Men beschikt hierdoor over de mogelijkheid om ten alle tijden vanuit de groepsruimtes, de verschoonruimte/toiletruimte in te kijken. De scheidingswand tussen beide groepsruimtes bestaat uit grote raampartijen en in de deur naar de hal zit een groot raam. De deur van het kantoor staat altijd open. In de situatie dat er maar 1 pedagogisch medewerkster op de groep aanwezig is, en één van de eigenaresses op kantoor aan het werk is, bestaat er door de transparantie van het kantoor ook de mogelijkheid om ten alle tijden een blik op de groep te kunnen werpen. Op de slaapkamers is camerabewaking met geluid of een babyfoon aanwezig welke aangedaan wordt voordat iemand de slaapkamer betreed.
  • Wij werken met een stagiaire die boventallig is ingezet, dus als extra ogen dienen.
  • Het rooster is technisch geregeld dat iedere groep een eigen opener en sluiter heeft. Wij kiezen ervoor om dit zoveel mogelijk op de eigen groep te doen voor de rust van de kinderen. Om rooster technische redenen kunnen we er echter wel voor kiezen om de groepen samen te voegen.
  • Ria van de Manakker komt enkele ochtenden in de week tijdens het starten van de dag helpen als vrijwilligster. Hierdoor kunnen we lange diensten voor de pedagogisch medewerkers beperken.
  • Wanneer door omstandigheden één pedagogisch medewerker in het kinderdagverblijf aanwezig is maken we gebruik van toezicht door middel van camera`s. Op deze manier kan er op elk gewenst moment van de dag meegekeken worden.

Cameratoezicht in de werkomgeving valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet stelt eisen aan het gebruik en verwerken van persoonsgegevens. Het protocol ‘*Cameratoezicht kinderdagverblijf Puk’  waarborgt het recht op privacy van medewerkers, klanten en bezoekers en biedt het wettelijk kader waarbinnen transparantie, veiligheid en kwaliteit d.m.v. de inzet van camera’s bevorderd kan worden.

In het protocol ‘*Vier ogen(-en oren) principe’ staat een uitgebreide omschrijving over de manier waarop wij hier vorm aan geven.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een andere aanbeveling uit het rapport Gunning is om aandacht te hebben voor het signaleren van risicosignalen. Binnen het kinderdagverblijf wordt gewerkt met de meldcode: ‘*Huiselijk geweld en kindermishandeling’ die is ontwikkeld voor de kinderopvang. Deze meldcode voldoet aan de door convenantpartijen opgestelde criteria. 

*Op onze website kunt u onder de ouder inlog alle protocollen en beleidsvormen inzien.

 

Achterwacht

Indien er één pedagogisch medewerker aanwezig is op het kinderdagverblijf en de LKR niet overschreden wordt dan is een achterwachtregeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat in geval van calamiteiten er een achterwacht beschikbaar dient te zijn die binnen ambulance-aanrijdtijden (15 minuten) op het kinderdagverblijf aanwezig kan zijn.

De achterwacht waar wij gebruik van maken is binnen één minuut op het kinderdagverblijf aanwezig.